Mofke’s Manifesto

VERKLARING VAN DE WAARHEID

Statement of truth


Laat het bekend zijn aan allen die zich “regering” noemen, hun “rechtbanken,” agenten, en andere
partijen, dat ik, peter gunther van de familie heinze een natuurlijk, vrijgeboren soeverein individu ben, zonder
onderdanen. Ik ben niet onderworpen aan enige entiteit waar dan ook, noch is enige entiteit
onderworpen aan mij. Ik domineer niemand, noch word ik gedomineerd.
Ik ben geen “persoon” zoals gedefinieerd in “statuten” wanneer die definitie “kunstmatige entiteiten”
omvat. Ik weiger behandeld te worden als een “federale” of “staats” gecreëerde entiteit die alleen in
staat is om bepaalde rechten, voorrechten, of immuniteiten uit te oefenen zoals specifiek “toegekend”
door “federale” of “staats” “regeringen.”
Ik kan er vrijwillig voor kiezen om te voldoen aan de “wetten” die anderen aan mij proberen op te
leggen, maar geen van die”wetten”, noch hun “handhavers,” hebben enige autoriteit over mij. Ik ben
niet in een “rechtsgebied,” want ik ben niet van onderworpen status.
Tenzij ik opzettelijk iemand of iemands eigendom heb beschadigd of geschonden zonder hun
toestemming, heb ik geen misdaad begaan, en ben daarom niet onderworpen aan enige straf.
Dus, laat het iedereen bekend zijn, dat ik mij mijn natuurlijk recht voorbehoud om niet gedwongen te
worden tot uitvoering van een “contract” dat ik niet bewust, vrijwillig en opzettelijk ben aangegaan.
Verder accepteer ik niet de “aansprakelijkheid” verbonden aan het gedwongen en voorgewende
“voordeel” van een verborgen of niet onthuld “contract” of “commerciële overeenkomst.”
Als zodanig zijn de verborgen of niet geopenbaarde “contracten” die zogenaamd “verplichtingen”
scheppen om uit te voeren, voor personen met onderworpen status, niet op mij van toepassing zijn, en
nietig en ongeldig zijn. Als ik heb deelgenomen aan een van de vermeende
“voordelen” in verband met deze verborgen “contracten,” heb ik dat gedaan onder dwang, bij gebrek
aan een anderpraktisch alternatief. Ik heb misschien zulke “voordelen” ontvangen, maar ik heb ze niet
aanvaard op een manier die mij bindt tot iets.
Een dergelijke deelname vormt geen “aanvaarding”, omdat er geen sprake is van volledige
bekendmaking van een geldig aanbod, en vrijwillige instemming zonder onjuiste voorstelling van
zaken of dwang. Zonder een geldig vrijwillig aanbod en aanvaarding, bewust aangegaan door beide
partijen, is er geen “vergadering van de geesten,” en daarom geen geldig contract. Elk verondersteld
“contract” is daarom nietig, vanaf het begin.
Vanaf het moment dat ik meerderjarig ben tot de datum hieronder, heb ik nooit een contract
ondertekend, bewust, vrijwillig,waarbij ik afstand heb gedaan van mijn natuurlijke rechten, en als
zodanig , neem ik kennis van het feit dat ik mijn handtekening op alle “contracten”, “verbintenissen”,
“afspraken” en “overeenstemmingen” herroep, annuleer en vanaf het begin ongeldig maak.
“contracten”, “overeenkomsten”, “formulieren”, of enig “instrument” dat op enigerlei wijze kan worden
geïnterpreteerd om een agentschap of departement van een “regering” enige “autoriteit”, “rechtsgebied”
of “jurisdictie” over mij geeft.
Typische voorbeelden van dergelijke gedwongen en voorgewende “voordelen” zijn:

 1. “Geboortecertificaat”: Het feit dat een “geboortecertificaat” aan mij werd afgegeven door
  eenplaatselijk ziekenhuis of”overheids” instantie toen ik geboren werd, is niet relevant voor mijn
  soevereiniteit. Geen status, hoog of laag, kan worden toegekend aan een ander persoon door middel van
  een stuk papier, zonder de ontvanger zijn volledige kennis en toestemming van de ontvanger. Daarom
  geeft zo’n stukje papier alleen informatie over datum en plaats. Het geeft niets aan over “jurisdictie”,
  niets over eigendomsrecht, niets over rechten, en niets over de status van het onderwerp. De enige
  documenten die enige betekenis kunnen hebben, als het gaat om mijn status in zijn de documenten die
  ik als volwassene heb ondertekend, met volledige kennis en instemming, vrij van onjuiste voorstelling
  van zaken of dwang van welke aard dan ook.2. Het gebruik van nationale valuta om mijn schulden af te lossen : Ik heb deze alleen gebruikt omdat er geen andere algemeen erkende valuta bestaat.
 2. Het gebruik van een bankrekening : Als er een verborgen “contract” achter een rekening zit, geeft
  mijn handtekening daarmee geen geldigheid. De handtekening dient alleen ter verificatie van de
  identiteit. Ik kan niet worden verplicht worden om een verborgen of niet geopenbaard “contract” uit te
  voeren, wegens het ontbreken van volledige van volledige openheid en vrijwillige toestemming.
  Evenzo is mijn gebruik van de bankrekening het gevolg van de afwezigheid van een alternatief. Om
  helemaal geen bank te gebruikenis erg moeilijk en onpraktisch.
 3. Het gebruik van een “rijbewijs” : Er is geen echte noodzaak voor mij om zo’n “rijbewijs” te hebben
  voor het reizen in een auto. Indien ik echter om welke reden dan ook word aangehouden en geen
  rijbewijs blijk te hebben, is het waarschijnlijk dat ik ten onrechte zou worden lastig gevallen en
  gestraft. Daarom draag ik, onder dwang, alleen een “rijbewijs” om te voorkomen
  extreem ongemak te vermijden.
 4. “Staatsplaten” op mijn auto: Als ik mijn auto heb “geregistreerd” bij de “staat” en de
  “staatsplaatjes” erop draag, heb ik dat alleen gedaan omdat ik met andere “plaatjes” of helemaal geen
  “plaatjes”mij het risico oplevert van intimidatie door “politieagenten” en extreme overlast.
 5. Het gebruik van een “paspoort” : Er is geen echte noodzaak voor mij om een “paspoort” te hebben
  (of andere bijbehorende
  “vergunningen,” “visa,” enz.) te hebben om te reizen. Ik heb het recht om zonder belemmering te
  reizen, waar, hoe en
  wanneer ik wil, zolang ik geen inbreuk maak op het privé-bezit van anderen. Hoewel zonder een
  “paspoort”, wordt mijn recht om te reizen onnodig belemmerd. Daarom, onder dwang, gebruik ik een
  “paspoort” alleen om
  extreme ongemakken te voorkomen en om ervoor te zorgen dat ik überhaupt van het ene “land” naar
  het andere kan reizen.
 6. Het “indienen” van “belastingaangiften” in het verleden : Omdat dergelijke “belastingaangiften”
  werden “ingediend” onder bedreiging, dwang en
  dwang, en er nooit een contract in twee richtingen werd getekend met volledige openheid van zaken, is
  er niets in het verleden
  “belastingaangiften” of betalingen die een geldig contract creëerden. Daarom, geen verplichting van
  mijn kant ooit gecreëerd.
 7. “Inschrijving” en “stemmen” in het verleden : Evenzo, aangezien er nooit een verplichting om op
  enigerlei wijze te presteren als onderdeel van de “vereisten” voor het vermeende “voorrecht” om “in
  teschrijven” en “te stemmen”, elkeeen dergelijke “inschrijving” of “stemming” mij tot niets verplichten,
  noch enige “jurisdictie” over mij verlenenaan wie dan ook.
 8. “Staatsburgerschap” : Elk document dat ik ooit heb ondertekend, waarin ik “ja” antwoordde op de
  vraag,”Bent u een Belgisch burger?” – kan niet gebruikt worden om mijn status als een
  soeverein, noch mij tot enige prestatie verplichten. Dit is omdat zonder volledige schriftelijke
  bekendmaking van de definitie en gevolgen van zulk vermeend “burgerschap,” in een document met
  mijn handtekening, uit vrije wil gegeven, zonder verkeerde voorstelling van zaken of dwang, kan er
  geen bindend contract zijn. Ik ben geen “Belgisch” burger.” Ik ben geen “ingezetene van”, een “inwoner
  van”, een “franchise van,” een “onderwerp van,” een “ward van,” het “eigendom van,” het “roerend
  goed van,” of “onderworpen aan derechtsmacht van” een “vorst” of een “gemenebest”, “federaal”,
  “staat”, “grondgebied” “graafschap”, “gemeente”, “stad”, “gemeentelijk lichaam”, of andere “regering”
  zogenaamd “opgericht” onderhet “gezag” van een “grondwet” of andere “wet”. Ik ben niet onderworpen
  aan enige “wetgeving,” departement of agentschap dat door zulke “autoriteiten” in het leven is
  geroepen, noch aan de “jurisdictie” van enige werknemers, ambtenaren of agenten die hun “autoriteit”
  daaraan ontlenen. Noch is een van de “statuten” of “regelgeving” van zulke “autoriteiten” op mij vantoepassing of hebben ze enige “jurisdictie” over mij.Verder ben ik niet onderworpen aan “rechtbanken”
  of gebonden aan “precedenten” van “rechtbanken”, die hun “bevoegdheid” ontlenen “jurisdictie”
  ontlenen aan genoemde “autoriteiten.” Neem kennis van het feit dat ik hierbij elk “instrument” of een
  veronderstelde “keuze” gemaakt door een “regering” of een agentschap of afdeling daarvan, dat ik
  vrijwillig gekozen heb of ooit gekozen heb om behandeld te worden als een onderdaan vaneen
  “monarch” of een “[Belgisch burger” of een “inwoner” van een “gemenebest,” “staat, grondgebied,
  bezitting, instrumentaliteit, enclave, divisie, district of provincie
  onderworpen aan hun “rechtsmacht(en)”.
 9. “Grondwet” : Het document dat zogenaamd de grondvesten van een “land” en “zijn”
  “regering”, heeft geen inherente autoriteit of verplichting. Een “grondwet” heeft geen autoriteit of
  verplichting tenzij als een contract tussen twee of meer individuen, en dan is het alleen beperkt tot die
  individuen die het specifiek zijn aangegaan. Zo’n document kan hoogstens een contract zijn
  tussen de bestaande mensen op het moment van de creatie, maar niemand heeft het recht, het gezag, of
  de macht om hun nageslacht te binden. Ik heb niet bewust, vrijwillig en opzettelijk een dergelijk
  “grondwet” aangegaan om mijzelf daarmee te verplichten, daarom is zo’n document niet op mij van
  toepassing, en iedereen die beweert zijn “gezag” aan zo’n document te ontlenen heeft geen “jurisdictie”
  over mij.
  11.Gebruik van semantiek : Er zijn onvolwassen mensen met mentale onevenwichtigheden, zoals de
  drang om andere mensen te domineren, die zich vermommen als “regering,” en de geluiden en krabbels
  die die uit hun mond en pen komen “de wet” noemen die “gehoorzaamd moet worden”. Alleen omdat
  ze de definities definities van woorden in hun “wet” boeken veranderen in hun veronderstelde voordeel,
  betekent niet dat ik die accepteer definities accepteer. Het feit dat zij de woorden “persoon”, “adres”,
  “post”, “inwoner”, “motor voertuig, “rijden,” “passagier,” “werknemer,” “inkomen,” en vele andere, op
  een manier die afwijkt van het algemeen gebruik, om geassocieerd te worden met een subject of
  slavenstatus, betekent in het echte leven niets.
  Omdat de “rechtbanken” verstrikt zijn geraakt in het spel van de semantiek, zij het bekend aan alle
  “rechtbanken” en alle partijen, dat als ik ooit een document heb ondertekend of woorden heb gesproken
  gedefinieerd in wetboeken die afwijken van het algemeen gebruik, er geen effect kan zijn
  op mijn soevereine status in de maatschappij, noch kan er een “verplichting” ontstaan
  op welke manier dan ook, door het gebruik van zulke woorden. Waar de definitie in het gewone
  woordenboek verschilt van de definitie in het “wet” woordenboek, is het de definitie in het gewone
  woordenboek, omdat die betrouwbaarder is.
  Dergelijke gedwongen en vermeende “voordelen” omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de hierboven
  genoemde typische voorbeelden.
  Mijn gebruik van dergelijke vermeende “voordelen” is alleen onder dwang, en is met volledig
  voorbehoud van al mijn natuurlijke inherente rechten. Ik heb van geen van mijn intrinsieke rechten en
  vrijheden afstand gedaan door mijn gebruik ervan. Bovendien, mijn gebruik van dergelijke gedwongen
  “voordelen” tijdelijk zijn, totdat alternatieven beschikbaar, praktisch en algemeen erkend.
  HERROEPING VAN VOLMACHT
  Hierbij revoceer, herroep, annuleer en maak ik van het begin af aan nietig alle volmachten, in feite of
  anderszins, geïmpliceerd in de “wet” of anderszins, ondertekend door mij of iemand anders, als het gaat
  om een “fiscaal dossier/identificatienummer” en/of “sociale zekerheidsnummer” aan mij toegekend, als
  het gaat om mijn “geboorte certificaat, en als het gaat om alle andere nummers, “licenties,”
  “certificaten,” en andere “instrumenten”uitgegeven door alle “regering” en quasi-“regering”
  departementen of agentschappen, als gevolg van het gebruik van verschillende elementen van fraude
  door genoemde instanties om te proberen mij van mijn soevereiniteit en/of eigendom te beroven.Ik doe hierbij afstand, annuleer, verwerp, en weiger bewust enig vermeend “voordeel” of “gratificatie”
  te accepteren in verband met een van de voornoemde nummers, “licenties,” “certificaten,” en andere
  “instrumenten.” Mijn gebruik van dergelijke nummers, “licenties,” “certificaten,” of andere
  “instrumenten” is alleen voor informatieve doeleinden en verleent aan niemand enige “bevoegdheid”.
  Hierbij herroep en herroep ik alle volmachten, in feite of anderszins, door mij ondertekend of
  anderszins, geïmpliceerd in de “wet” of anders, met of zonder mijn toestemming of kennis, met
  betrekking tot alle eigendom, onroerend of persoonlijk, lichamelijk of onlichamelijk, verkregen in het
  verleden, heden, of toekomst. Ik ben de enige en eigenaar en bezit de allodiale titel van al deze
  eigendommen.
  Neem kennis dat ik ook alle volmachten herroep, annuleer en vanaf het begin nietig maak, in feite, in
  vermoeden, of anderszins, ondertekend door mij of iemand anders, die beweert namens mij te
  handelen, met of zonder mijn toestemming, als een dergelijke volmacht betrekking heeft op mij of enig
  eigendom van mij, door, maar niet beperkt tot, alle quasi-/coloriale, openbare, “gouvernementele”
  departementen, agentschappen of corporaties op grond van constructieve fraude, verzwijging en niet-
  openbaarmaking van pertinente feiten.
  Ik bevestig dat al het voorgaande waar en correct is. Ik bevestig dat ik bekwaam ben om deze Affidavit
  af te leggen. Ik bevestig hierbij mijn eigen handtekening onder alle bevestigingen in dit hele document
  met uitdrukkelijk voorbehoud van al mijn onvervreemdbare rechten en mijn specifieke recht om niet
  gebonden te zijn aan een “contract” of “verplichting” die ik niet bewust, vrijwillig, opzettelijk en
  zonder een verkeerde voorstelling van zaken, dwang of dwang ben aangegaan.
  Het gebruik van notaris hieronder is alleen voor identificatie, en dit gebruik verleent geen enkele
  “bevoegdheid” aan wie dan ook.
  VERDER ZEGT BEEDIGDE NIET.
  Ondertekend en beëdigd, zonder vooroordeel, en met alle rechten voorbehouden,
  peter gunther van de familie heinze
  Principaal, door speciale verschijning, in eigen persoon, verdergaand van zijn eigen recht; in het bezit
  van volledige sociale en burgerlijke rechten; niet onder een wettelijke handicap, of de macht van een
  ander, of voogdij. In staat zijn om zijn eigen zaken te regelen; niet onder heerschappij.
  Handtekening:_____________________
  Datum:___________
  Op de dag van____________, , verscheen voor mij, de ondergetekende, een Notaris in en voor __________________, persoonlijk verschenen de bovengetekende, aan mij
  bekend als degene wiens naam op deze akte is ondertekend, en mij heeft bevestigd dat hij deze akte
  heeft ondertekend.
  Handtekening:___________________________
  Naam:______________________
  Datum:_____________________________
  Adres:______________

this website is under construction, ALL RIGHTS RESREVED.